Problematika úhrady parkovného na náměstí ČSA v Jaroměři

Krátkodobé parkování

Popis problematiky:

Placení parkovného je vyžadováno již od první minuty po zaparkování. Bez porušení vyhlášky nelze tedy zaparkovat ani na dobu několika minut, např. před pekařstvím pro nákup rohlíku nebo odnesení krabice se zbožím z vlastního osob. vozu drobného podnikatele do jeho provozovny (obchůdku) .

Tím jsou drobní podnikatelé na náměstí znevýhodněni a diskriminováni vůči obchodním řetězcům v okolí, které disponují rozsáhlými parkovišti zdarma. Rovněž občané jsou frustrování hrozbou pokuty se strany MP při vyřízení i drobné krátkodobé záležitosti nebo nákupu na náměstí a raději se obracejí jinam. Tato skutečnost má za následek další uzavírání obchodů a provozoven na náměstí a devastaci infrastruktury tohoto prostoru.

Obyvatelé náměstí nemají možnost odnést ze svého auta domů do svých bytů nákup nebo naložit děti do školy či starou babičku k lékaři, aniž by se vystavili pokutě. Pokud jdou zaplatit za minutové stání do parkovacího automatu, je doba cesty tam a zpět včetně čekání na doklad mnohem delší než vlastní potřebná doba parkování.

Návrh řešení:

Zajistit krátkodobé parkování – cca do 30 min. zdarma a to jak technicky tak novelizací příslušné vyhlášky. Řada měst má tuto problematiku vyřešenu na. př. pomocí parkovacích hodin a pod.

Rezidentské parkování

Popis problematiky:
Občané kteří na náměstí bydlí nebo zde vlastní nemovitosti jsou diskriminováni oproti ostatním obyvatelům Jaroměře, kteří volně a zejména zdarma mohou parkovat před svými domy a to jak na všech sídlištích tak i před rodinnými domky a bytovými domy. Občanům části Jaroměře není tedy zajištěna rovnost před zákonem.

Návrh řešení:
Občanům kteří na náměstí mají prokazatelně trvalý pobyt bude vystavena rezidentská karta zdarma nebo za podstatně nižší roční cenu než dosud.

Návrh lze modifikovat odstupňováním poplatku např. pro seniory, zdravotně postižené a pod.

Závěr:

Občanům Jaroměře, kteří na náměstí bydlí (nebo si zde vyřizují své záležitosti či nakupují) i drobným zdejším podnikatelům současná podoba vyhlášky nevyhovuje a přináší jim řadu problémů. Rozumnou úpravou systému parkovného by jistě došlo ke zvýšení jejich spokojenosti bez podstatné finanční újmy za vybrané parkovné.

Plakátové plochy na náměstí ČSA v Jaroměři

V důsledku havarie Komenského mostu a výstavby nové Komenského lávky byla odstraněna jediná plakátová plocha v centru města. Nejbližší se nyní nalézají na Valech u sběrného dvora a na konci Havlíčkovy ulice. Obě místa jsou na okraji centra, co do pěšího provozu marginální a plochy neplní svou informační funkci.

Náměstí ČSA je nepominutelným přirozeným centrem města a vzhledem k celé řadě institucí zde lokalizovaných tu dochází ke každodenní velké kumulaci našich občanů i přespolních.

Kromě obchodních a občerstvovacích provozoven jsou zde Komerční banka, Česká spořitelna, Česká pojišťovna, Kooperativa, Všeobecná zdravotní pojištovna, Úřad práce, Finanční ůřad, realitní kanceláře, stavební ůřad a samozřejmě v neposlední řadě Městský úřad se všemi svými odbory.

Denně tu tedy přichází stovky občanů za svými záležitostmi a bylo by nanejvýš vhodné této koncentrace lidí využít pro jejich informaci o připravovaných kulturních, sportovních a jiných akcích v Jaroměři a okolí .

Nejepším informačním mediem pro procházející občany jsou bezesporu plakátové plochy v centrech jiných měst bohatě využívané. Bohužel v Jaroměři tomu tak není a tento informační potenciál a služby občanům jsoue nepochopitelně a neomluvitelně zanedbány.

Spolek PRONÁMĚSTÍ proto navrhuje zřízení jedné až dvou plakátových ploch na náměstí ČSA v Jaroměři a to buď formou plakátových sloupů nebo rovinné plakátové plochy.

Plakátové sloupy byly zřizovány od poloviny 19.stol. ve všech evropských metropolích a staly se v současné době oblíbenou plakátovací plochou i v řadě našich měst a to z těchto důvodů:

1/ snadné umístění (stojí samy o sobě)
2/ zabírají malý prostor ( 1 – 2 m2)
3/ pro historizující vzhled je možné umístění i v památkových zonách
4/ v případě nutnosti snadná demontáž a přemístění

Jako lokality pro umístění sloupů navrhujeme prostor u jižní strany oblouku obrubníku u lípy mezi parkovištěm a vozovkou, naproti prodejně EXPAN a VZP (1) nebo prostor před MěÚ mimo hranice parkoviště (3), případně prostor v západní části náměstí poblíž parkovacího platebního automatu (2) (viz plánek).

Pro umožnění rychlé realizace nabízíme dodání návrhu sloupů prostřednictvím architekta a zásadní pomoc při odborném provedení vlastní konstrukce.

Rovinné plakátové plochy jsou náročnější na vhodné umístění i technické zabezpečení. Jediným vhodným místem se jeví boční fasáda domu č.p. 17 (budova MěÚ) před schody pod Komenského lávku (4). I toto místo při vjezdu z Komenského lávky na náměstí je velmi frekventované, je v bezprostřední blízkosti vlastního náměstí a je přímo naproti původní odstraněné plakátové plochy.

Revitalizace pozemku při Labi ve Sladovně

Pozemek na levém břehu Labe nad Komenského lávkou proti zadním taktům domů č.p. 23 a 24.

Trojúhelníkový pozemek ohraničený Labem, Balského zahradou a přídomními zahrádkami domů č.p.22. – 24 byl historicky travnatou loučkou a byl využíván k těžení a vyvážení ledu (v zimě) a písku ( v létě) a posléze místními hospodyňkami jako bělidlo prádla a dětmi ke hrám. V současné době je zdegradován a využíván jako „divoké“ parkoviště .

Z pozemku je velmi krásný pohled na řeku, protilehlou školu Na Ostrově s parkem, novou Komenského lávku a zejména na zadní trakty domů náměstí, které díky vyvýšení náměstí na opukovém ostrohu tvoří barvitou kulisu nad řekou. Přilehlý břeh je také v poslední době hojně využíván rybáři a mládeží.

Všechny tyto důvody jsou předpokladem k tomu aby se předmětný prostor stal malou ale pěknou klidovou oazou uprostřed historického jádra města. A stačilo by málo.

Navrhujeme:

a) oddělit prostor od místní komunikace obrubníkem
b) opatřit plochu vhodným posypem – písek nebo štěrk
c) osazení laviček na břehovou hranu
d) zřízení schodů pro rybáře v dlažbě (ve spol.s Povodím Labe) neb provizorní odnimatelné
e) provedení výsadby 1 až 2 stromů (vrba, olše)

Meteorologický sloup na náměstí v Jaroměři – vybudování přístupové cestičky

V roce 2013 byla provedena oprava a vyčištění meteorologického sloupu na náměstí v Jaroměři.

Následně pak byla iniciativou bývalé ředitelky Městského muzea dr. Mertlíkové do jedné ze čtyř nik sloupu osazena maketa původního meteorologického přístrojového vybavení a do ostatních tří pak fotografie náměstí v 19. a pol. 20. stol., včetně velmi krásného a věrného grafického panoramatu celého náměstí .

Výstavka v nikách sloupu se těší pozornosti obyvatel i turistů, avšak přístup ke sloupu je nevyznačen a tvoří jej pouze vyšlapaný pruh ve zbytcích trávníku.

Navrhujeme zřízení jednoduché přístupové cestičky cestičky o šířce cca 120 cm opatřené po obou stranách parkovými obrubníky z bet. tvárnic 500 x 250 mm a s povrchem z drobné drti z jižní i severní strany meteosloupu ( viz příloha).

Materiálové náklady orientační:
obrubník 30 ks x 80,-Kč ……..2 400.- Kč
beton prostý 1 m3 ………………….1 000.- Kč
štěrk drcený 0,9 m3 …………………300.- Kč
Celkem 3 700.- Kč

Jak vidno, jsou materiální náklady zcela marginální a celá akce by mohla být provedena v režii Technických služeb a z materiálu který je u TS k dispozici, na př.posypový štěrk, parkové tvárnice již použité a pod.

Orientační a informační tabule u cyklostezky Hradec Králové-Kuks

Výše uvedená cyklostezka protíná Jaroměř pouze po okraji ( okolo Karzitu a ulicí Na Úpě) a cizí cykloturisté mnohdy vůbec netuší, že projíždí městem ve kterém by mohli navštívit řadu památek, občerstvit se, navštívit náš plavecký areál apod.

Občanské sdružení PRONÁMĚSTÍ od roku 2012 opakovaně upozorňovalo na absenci orientační a informační tabule na průtahu cyklostezky Jaroměří a navrhovali jsme její umístění vedle cyklostezky na soutoku Labe a Úpy, odkud je kromě soutoku dobře vidět i chrám Sv. Mikuláše a silueta vnitřního města a kde bylo již vybudováno odpočívadlo, jehož součástí by se tato orientační tabule mohla stát. Turisté jsou mnohdy dezorientováni natolik, že nevědí o soutok kterých řek se jedná a jaké město mají před sebou.

Příslušným odborem MěÚ nám bylo sděleno, že se zřízením informační tabule je počítáno, avšak uplynulo 6 cyklistických sezon a informační zařízení dosud osazeno nebylo.

Tato tabule by měla obsahovat základní hydrologické údaje o obou řekách, informaci o památkách a zajímavostech města, upoutávku na návštěvu restaurací (možno využít pro sponzoring tabule), bazénu, říčního koupaliště atd. Součástí by měla být i mapka pro orientaci cyklistů ve městě .

Na přiložené fotografii je místo kde by měla být orientační tabule zřízena. Svého času zde byla umístěna nic neříkající, rádoby „enviromentální“ nástěnka.